นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
The Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand

333/3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road,
Chatuchak,
Bangkok, Thailand 10900
Tel 1207, 0 2033 9999
Fax 0 2033 9660
www.sec.or.th
Update : 2018-03-16 08:56:20


 

นายรพี สุจริตกุล
Mr.Rapee Sucharitakul
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2033 9611 Fax 0 2033 9611

Update : 2017-01-09 09:50:57


 
นางทิพยสุดา ถาวรามร
Ms.Tipsuda Thavaramara
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2033 9978 Fax 0 2033 9978

Update : 2018-08-24 10:58:46


 
นายประกิด บุณยัษฐิติ
Mr.Prakid Punyashthiti
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2033 9623 Fax 0 2033 9623

Update : 2017-01-09 09:51:31


 

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
Ms.Waratchya Srimachand
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
Senior Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 4608 Fax 0 2033 4608

Update : 2018-08-24 10:58:59


 
นาย ศักรินทร์ ร่วมรังษี
Mr.Sakkarin Ruamrangsri
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9523 Fax 0 2033 9523

Update : 2017-01-09 09:53:53


 
นางปะราลี สุคนธมาน
Ms.Paralee Sukonthaman
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secertary-General
Tel 0 2033 9545 Fax 0 2033 9545

Update : 2018-10-02 09:27:56


 

นางณัฐญา นิยมานุสร
Ms.Nataya Niyamanusorn
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secertary-General
Tel 0 2033 9640 Fax 0 2033 9640

Update : 2018-10-02 09:19:23


 
นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Mr.Somchai Pongpattanasin
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9613 Fax 0 2033 9613

Update : 2018-10-02 09:19:03


 
นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง
Ms.Charuphan Intararoong
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9613 Fax 0 2033 9613

Update : 2018-10-02 09:20:14


 

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
Ms.Sirivipa Supantanet
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretay-General
Tel 0 2263 6211 Fax 0 2263 6211

Update : 2018-10-02 09:17:14


 
นางพราวพร เสนาณรงค์
Ms.Praoporn Senanarong
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9978 Fax 0 2033 9978

Update : 2018-10-02 09:39:01


 
นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล
Mr.Thawatchai Kiatkwankul
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretay-General
Tel 0 2033 9589 Fax 0 2033 9589

Update : 2018-10-02 09:39:20


 

นายกำพล ศรธนะรัตน์
Mr.Kumpol Sontanarat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
Director, Organization Risk Management and Governance Development Department
Tel 0 2263 6281 Fax 0 2263 6281

Update : 2018-10-02 14:04:28


 
นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน์
Ms.Supa Thamthitivat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด
Director, Market Supervision Department
Tel 0 2033 9564 Fax 0 2033 9564

Update : 2018-10-02 09:30:32


 
นายธวัชชัย พิทยโสภณ
Mr.Thawatchai Pittayasophon
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบริษัท
Director, Corporate Monitoring Department
Tel 0 2263 6171 Fax 0 2263 6171

Update : 2017-01-09 10:15:26


 

นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์
Ms.Saovanee Suwannarong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
Director, Sales Conduct Supervision Department
Tel 0 2033 9531 Fax 0 2033 9531

Update : 2017-01-09 10:02:53


 
นางสาวจอมขวัญ คงสกุล
Ms.Jomkwan Kongsakul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
Director, Investment Management Policy Department
Tel 0 2263 6044 Fax 0 2263 6044

Update : 2017-01-09 10:08:47


 
นายเอนก อยู่ยืน
Mr.Anek Yooyuen
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1
Director, Enforcement Department 1
Tel 0 2263 6024 Fax 0 2263 6024

Update : 2018-10-02 10:31:06


 

นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย
Ms.Suwanna Chuerboonchai
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
Director, Legal Counsel and Development Department
Tel 0 2033 9525 Fax 0 2033 9525

Update : 2018-08-24 11:00:28


 
นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ
Ms.Sureerut Suradecha
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
Director, Finance and General Administration Department
Tel 0 2263 6194 Fax 0 2263 6194

Update : 2018-08-24 11:00:43


 
นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์
Ms.Pattanaporn Tripipat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
Director, Intermediaries Supervision Department
Tel 0 2033 9534 Fax 0 2033 9534

Update : 2018-08-24 11:00:58


 

นายเอกพล แสวงศรี
Mr.Ekapon Sawaengsri
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย
Director, Research Department
Tel 0 2263 6080 Fax 0 2263 6080

Update : 2018-10-02 14:09:32


 
นางอุษณา ชะนะมา
Ms.Usana Chanama
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit Department
Tel 0 2033 9634 Fax 0 2033 9634

Update : 2018-08-24 11:01:14


 
นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์
Ms.Nidaporn Assawateerakiat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการรายงานทางการเงิน
Director, Financial Reporting Supervision Department
Tel 0 2263 6082 Fax 0 2263 6082

Update : 2018-10-02 10:28:31


 

นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์
Ms.Somsuda Tanchanpongs
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
Director, Corporate Governance Department
Tel 0 2263 6042 Fax 0 2263 6042

Update : 2018-08-24 11:01:32


 
นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล
Ms.Sarica Apiwatthakakul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน
Director, Investor Education Department

Update : 2018-10-02 14:56:31


 
นายปริย เตชะมวลไววิทย์
Mr.Pariya Techamuanvivit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Director, Corporate Communication Department
Tel 0 2263 6004 Fax 0 2263 6004

Update : 2018-10-02 09:41:18


 

นางศิษฏศรี นาคะศิริ
Ms.Sittasri Nakasiri
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้
Director, Bond Department
Tel 0 2263 6207 Fax 0 2263 6207

Update : 2018-10-02 10:15:19


 
นางน้ำทิพย์ สินสุขเพิ่มพูน
Ms.Namtip Synsukpermpoon
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2
Director, Securities Regulation Department 2
Tel 0 2033 9641 Fax 0 2033 9641

Update : 2018-08-24 11:02:06


 
นางสาวอรทัย นิ่มถาวร
Ms.Oratai Nimtavorn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
Director, Investment Management Supervision Department
Tel 0 2263 6045 Fax 0 2263 6045

Update : 2017-01-09 10:02:10


 

นายอนุตร ภู่อารีย์
Mr.Anute Pooaree
ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resources Department
Tel 0 2263 6178 Fax 0 2263 6178

Update : 2017-01-09 10:17:23


 
นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก
Mr.Chatchai Thisadoldilok
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ตราสารทุน
Director, Corporate Finance - Equity Department
Tel 0 2033 9589 Fax 0 2033 9589

Update : 2018-10-02 14:31:06


 
นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร
Mr. Apisit Suksakorn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director, Information and Communication Technology Department
Tel 0 2033 9678 Fax 0 2033 9678

Update : 2017-01-09 10:18:57


 

นางสาวอาจารีย์ ศุภพิโรจน์
Ms.Archari Suppiroj
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
Director, FinTech Department
Tel 0 2033 9567 Fax 0 2033 9567

Update : 2017-01-09 10:19:43


 
นายศิวะกร กรรณสูต
Mr.Siwakorn Karnasuta
ผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง
Director, Legal Counsel and Administrative Law Department
Tel 0 2033 9598 Fax 0 2033 9598

Update : 2017-01-09 10:14:00


 
นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ
Mr.Kaipichit Ruengsrichaiya
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
Director, Data Management and Analytics Department
Tel 0 2263 6080 Fax 0 2263 6080

Update : 2018-10-02 14:59:18


 

นายกิติขจร วัฒนศิริธรรม
Mr.Kitikhachorn Wattanasiritham
ผู้อำนวยการ ฝ่ายคดี
Director, Litigation Department
Tel 0 2033 9967 Fax 0 2033 9967

Update : 2018-08-24 10:46:11


 
นางสาวสุชา บุณยเนตร
Ms.Sucha Boonyanate
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1
Director, Securities Regulation Department 1
Tel 0 2033 9591 Fax 0 2033 9591

Update : 2018-03-16 08:34:28


 
นางมาดาสิรี สุนทรโยธิน
Ms.Madasiree Sunthornyotin
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน และโครงสร้างพื้นฐาน
Director, Corporate Finance-Equity and Infrastructure Department
Tel 0 2263 6119 Fax 0 2263 6119

Update : 2018-08-24 10:58:35


 

นางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช (รักษาการ)
Ms.Naovarat Chantavanich
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Director, Portfolio Advice and Provident Fund Supervision Department
Tel 0 2263 6155 Fax 0 2263 6155

Update : 2018-10-02 14:38:04


 
นางสาวจุฬวดี วรศักดิ์โยธิน
Ms.Julawadee Worasakyothin
ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ และการต่างประเทศ
Director, Strategy and International Department
Tel 0 2033 4618 Fax 0 2033 4618

Update : 2018-10-02 09:56:40


 
นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์
Ms.Archinee Pattamasukhon
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
Director, Intermediaries Policy Department
Tel 0 2263 6063 Fax 0 2263 6063

Update : 2018-10-02 14:44:04


 

นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล
Mr.Thawatchai Kiatkwankul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี (รักษาการ)
Director, Auditing Supervision Department (Acting)
Tel 0 2263 6218 Fax 0 2263 6218

Update : 2018-10-02 14:53:03


 
นางวิไลลักษณ์ เจนอนันต์พร
Ms.Wilailak Chenananporn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2 (รักษาการ)
Director, Enforcement Department 2 (Acting)

Update : 2018-10-02 14:51:03


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400