นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    
 

นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร
Mr.Krit Garnjana-Goonchorn
อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ (ระดับ11)
-
Tel 0 2220 7200
Update : 2017-08-30 14:43:41


 
นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์
Mr.Chittrapat Krairiksh


Tel 0 2220 7200 ext. 1113
Update : 2017-10-06 14:05:38


 
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
Thanpuying Putrie Viravaidya
ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ
-
Tel 0 2220 7200 ext. 2920
Update : 2017-08-30 14:46:45


 

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ (ระดับ 11)

Tel 02 3560977
Update : 2017-08-30 14:50:36


 
นายลำจวน ขำศิริ
Mr.Lumjuan Kumsiri


Tel 0 2220 7200 ext. 2926
Update : 2017-10-06 14:06:00


 
พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ

รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์

Tel 02 220 7400
Update : 2017-08-30 14:45:30


 

นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์
Mr. Inchan Buraphan


Tel 0 2220 7400 , 02 3560977
Update : 2017-10-06 14:06:11


 
พลอากาศตรี สมชาย เปล่งขำTel 02 3560977
Update : 2017-10-06 14:06:31


 
นายสนอง บูรณะ
Mr.Sanong Burana


Tel 02 2207200 ext. 2110, 2111
Update : 2017-10-06 14:07:06


 

นายชูชาติ ฉุยกลม
Mr.Choochat Chuiklom
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
Royal Initiative Development Projects Advisor
Tel 0 2220 7200 ext. 3500
Update : 2016-07-28 11:16:16


 
นายวิมล จันทรโรทัย
Mr.Wimon Jantaralothai
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
Royal Initiative Development Projects Advisor
Tel 0 2220 7200
Update : 2016-07-29 16:30:05


 
นางสาวณัชชา เลาหศิรินาถ
Miss Natcha Laohasirinadh


Tel 0 2220 7200 ext. 2315
Update : 2017-10-06 14:07:55


 

นายวิรัช โพธิ์พุก
Mr.Virat Phopuk


Tel 0 2220 7200 ext. 3109
Update : 2017-10-06 14:07:35


 
นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร
Mr.Preecha Songkittisuntorn


Tel 0 2220 7200 ext. 3901
Update : 2017-10-06 14:08:04


 
นางเพ็ชรี รัตนเศรษฐ์
Mrs.Petcharee Ratanaset


Tel 0 2220 7200 ext. 3102
Update : 2017-10-06 14:08:34


 

นายฐากร ธรรมประทีป
Mr.Takorn Tamprateep
ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะองคมนตรี

Tel 0 2220 7400 ext. 4337
Update : 2017-10-06 16:16:58


 
นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์
Mr.Prasert Chatchaisak


Tel 0 2220 7200 ext. 3103
Update : 2017-10-06 14:08:49


 
นายชูชาติ จันทรินทร์
Mr.Choochat Chuntharin
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2314
Update : 2014-11-21 15:20:19


 

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
Thanpuying Charungjit Teekara
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
Her Majesty´s Private Secretary
Tel 0 2281 1202
Update : 2017-08-30 14:48:07


 
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
Thanpuying Pharani Mahanonda
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her Majesty´s Deputy Private Secretary
Tel 0 2281 3452
Update : 2016-05-12 10:07:52


 
ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต
Thanpuying Supornphen Luangthepnimit
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her MaJesty´s Deputy Private Secretary
Tel 0 2283 9559
Update : 2016-05-12 10:08:13


 

พลเอก นพดล วรรธโนทัย
Gen.Noppadol Wattanothai
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
Royal Initiative Development Projects Advisor
Tel 0 2241 5636
Update : 2014-11-28 14:58:42


 
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา
Thanpuying Ravijit Suwanbubpa
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her Majesty´s Assistant Private Secretary
Tel 0 2281 7989, 0 2281 3493 ext. 124
Update : 2016-05-12 10:08:38


 
ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร
Thanpuying Chirikanya Jotikasthira
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her Majesty´s Assistant Private Secretary
Tel 0 2281 1111 ext. 114
Update : 2016-05-12 10:08:57


 

ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร
Thanpuying Indira Polathorn
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her Majesty´s Assistant Private Secretary
Tel 0 2283 9320
Update : 2016-05-12 10:09:19


 
คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์
Khunying Uraiwan Svasdisant
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2281 1111 ext. 120
Update : 2016-05-12 10:10:13


 
นางสาวฐาปณีย์ ธรรมรัตน์นิมิต
Miss Dhapanee Dhammaratnimit
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

Tel 0 2220 7200 ext. 2400
Update : 2017-08-30 15:16:33


 

นางสาวกัลยพัชร ชาคร
Miss Kalayapat Chakorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

Tel 0 2220 7200
Update : 2017-08-30 15:17:51


 
นางสุขุมาลย์ เตียพิริยะกิจ
Mrs.Sukuman Theapiriyakit
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director of General Affairs Division
Tel 0 2220 7200 ext. 3107
Update : 2014-11-21 15:53:15


 
นางศิริลักษณ์ อารย์โพธิ์ทอง
Mrs. Siriluk Arnpothong
นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
Finance and Accounting Analyst, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 3117
Update : 2014-11-21 16:04:01


 

นางอาบทิพย์ ส่งกิตติสุนทร
Mrs. Arbthip Songkittisuntorn
ผู้อำนวยการกองการในพระองค์
Director of His Majesty´s Personal Affairs Division
Tel 0 2220 7200 ext. 3300
Update : 2014-11-21 16:05:44


 
นางสาวประทุมรัตน์ พบสระบัว
Miss Pratumrat Pobsrabua
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
Director of Foreign Affairs Division
Tel 0 2220 7200 ext. 3200
Update : 2016-05-12 10:11:37


 
นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์วรรณ์
Miss Nawarat Chanwan
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 3205
Update : 2016-05-12 10:12:02


 

คุณนันทิยา นาคะชาต
Khun Nantiya Nagajata
ผู้อำนวยการกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Director of Her Majesty the Queen´s Private Secretary Division
Tel 0 2281 1111 ext. 124
Update : 2016-05-12 10:12:24


 
คุณหญิงสิมพลี มาลาเจริญ
Khunying Simbali Malacharern
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9259
Update : 2016-05-12 10:12:43


 
นางกิ่งกาญจน์ จงเจริญรัตน์
Mrs.Kingkan Chongcharoenrattana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2281 1111 ext. 118
Update : 2014-11-21 17:08:52


 

นายประกอบ ฐิตาจารย์
Mr.Prakob Titajarn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 02 2811111 ext.153
Update : 2016-08-09 12:01:04


 
นางสาวเพ็ญศรี เสมเสริมสุข
Miss Pensri Semsermsuk
ผู้อำนวยการกองข่าว
Director of Information Division
Tel 0 2220 7200 ext. 3400
Update : 2016-05-12 10:13:24


 
นาง สุวรรณา ปิยะบพิตร
Mrs. Suwanna Piyabopit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 3404
Update : 2016-05-11 14:42:59


 

นายฐากร ธรรมประทีป

ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะองคมนตรี

Tel 0 2220 7400 ext. 4214
Update : 2017-10-06 16:34:45


 
นางสาวสุดารัตน์ จินตวิโรจน์
Miss Sudarat Chintavirochana
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะองคมนตรี
Assistant Secretary-General of His Majesty´s Privy Council
Tel 0 2220 7400 ext. 4220
Update : 2016-05-12 10:14:20


 
-ว่าง -
-Vacant -
ผู้อำนวยการกองนิติการ
Director of Legal Division
Tel -
Update : 2016-11-04 15:36:05


 

นายสุนันต์ ทองมีสุข
Mr.Sunun Thongmesuk
นิติกรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนิติการ
Legal Officer, Expert Level
Tel 0 2220 7400 ext. 4331
Update : 2016-11-04 15:34:41


 
นายปรีดา นันท์ดี
Mr.Preeda Nuntdee
นิติกรเชี่ยวชาญ
Legal Officer, Expert Level
Tel 0 2220 7400 ext. 4341
Update : 2016-05-11 14:45:22


 
หม่อมราชวงศ์เศรษฐวัฒน์ จักรพันธุ์
M.R.Sethawat Chakrabandhu
ผู้อำนวยการกองโครงการสัมพันธ์
Director of The Projects under the Royal Initiation of His Majesty the King Division
Tel 0 2220 7200 ext. 3501
Update : 2014-11-27 16:27:18


 

นายอรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง
Mr.Arkarit Sapying
ผู้อำนวยการกองศิลปาชีพ
Director of Supplementary Occupation Programme Division
Tel 0 2281 6229
Update : 2014-11-27 16:32:30


 
คุณหญิงสร้อยระย้า เรืองวิเศษ
Khunying Soiraya Ruengvisesh
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2281 1111 ext. 147
Update : 2016-05-12 10:16:32


 
คุณหญิงธิดารัตน์ ธรรมรักษา
Khunying Thidarath Thumraksa
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9237
Update : 2016-05-12 10:16:55


 

คุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย์
Khunying Aroonwan Srisomsap
นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
Finance and Accounting Analyst, Expert Level
Tel 0 2281 1111 ext. 118
Update : 2016-05-12 10:17:15


 
คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ
Khunying Ratanaporn Chairjorhor
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9223
Update : 2016-05-12 10:17:55


 
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์
Khunying Araya Pibulnakarintr
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Private Secretary to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel 0 2280 1640
Update : 2016-05-12 10:18:15


 

นายสำเริง เอี่ยมสะอาด
Mr.Samreung Aeimsa-ard
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Deputy Private Secretary to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel 0 2281 1152
Update : 2015-01-26 09:44:56


 
คุณชวลี อมาตยกุล
Khun Chavalee Amatyakul
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Deputy Private Secretary to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel 0 2251 3999 ext. 201-2
Update : 2016-05-12 10:18:38


 
นายประดิษฐ์ อารย์โพธิ์ทอง
Mr.Pradith Arnpothong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 0371
Update : 2017-08-30 15:24:47


 

นางชญานุตม์ อินทุดม
Mrs.Chayanut Intudom
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3519 ext. 689 0 2280 3581-9
Update : 2015-01-26 10:00:27


 
นางกรรภิรมย์ กังสนันท์
Mrs.Kanpirom Kangsanan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2251 3999 ext. 345
Update : 2014-11-27 17:07:59


 
นางสาวอรวรรณ แย้มพลาย
Miss Orawan Yamply
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9 ext. 671
Update : 2016-05-12 10:19:15


 

นางฐาปนา รักติประกร
Miss Thapana Ruktipakorn
นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
Finance and Accounting Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9 ext. 663
Update : 2016-05-12 10:19:37


 
นางสาวเขมาภร เสมารัตน์
Miss Khemaporn Semaratana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 1640
Update : 2016-05-12 10:19:57


 
นางวิไลวรรณ ปึงตระกูล
Mrs.Wilaiwan Pungtrakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9 ext. 742
Update : 2014-11-27 17:20:34


 

นางสาวสิธนา วสุธาร
Miss Sitana Vasudhara
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9 ext. 608
Update : 2016-05-12 10:20:32


 
นางสาวสาทร วสุธาร
Miss Satorn Vasudhara
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9 ext. 622
Update : 2016-05-12 10:21:06


 
หม่อมหลวงมานีทิพย์ เทวกุล
M.L.Maneetip Devakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9
Update : 2014-11-27 17:26:20


 

นายพินิจ มากมี
Mr.Phinit Makmee
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 1640
Update : 2016-05-11 14:49:06


 
นางรสกร พัฒนศักดิ์ภิญโญ
Mrs. Rosagorn Patanasakpinyo
ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
Director of Her Royal Highness Chulabhorn´s Personal Affairs Division
Tel 0 2553 8555 ext. 8507
Update : 2016-05-12 10:21:45


 
นายเอสนะ ชินชำนาญ
Mr.Asana Chinchumnan
ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
Director of Her Royal Highness Princess Soamsawali´s Personal Affairs Division
Tel 0 2220 7200 ext. 2600
Update : 2016-05-12 09:58:03


 

นางสาวกุศล สมบัติ
Miss Kusol Sombut
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2601
Update : 2016-05-12 10:22:17


 
นางสาวนวลถนอม รักถาวร
Miss Nuantanom Ruktavorn


Tel 0 2220 7400 ext. 4321
Update : 2017-10-06 14:10:58


 
นางสาวนันทนา ศิริบุญ
Miss Nantana Siriboon
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2317
Update : 2016-05-12 10:22:54


 

นายมาโนชญ์ จารุชัยมนตรี
Mr.Manoch Charuchaimontri
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 3108
Update : 2016-05-11 14:53:31


 
นายกมล แกว่นธัญกิจ
Mr.Kamon Klawmtonyakid
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2104
Update : 2016-08-01 11:48:51


 
นางสาวปวิวัณณ์ คำเจริญ
Miss Pawiwan Kamcharoen
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2928
Update : 2016-08-01 11:49:08


 

นางอนงค์ สวรรค์วัฒนกุล
Mrs.Anong Sawanwattanakul
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
Director of Archives of the Office of His Majesty´s Principal Private Secretary
Tel 0 2431 3293 ext. 5246
Update : 2014-11-27 17:39:54


 
นางวันทนา รัตนะผล
Mrs. Vantana Ratanaphala
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2431 3293 ext. 5206
Update : 2016-05-12 10:24:12


 
หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์
M.L.Aurajitra Snitwongse
ผู้อำนวยการสถาบันสิริกิติ์
Director of Sirikit Institute
Tel 0 2283 9411
Update : 2014-11-27 17:45:35


 

คุณหญิงเยาวนาถ ไทยวัฒน์
Khunying Yaovanart Thaiwadh
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9369
Update : 2016-05-12 10:24:39


 
นางพัสตราภรณ์ แดงเทศ
Mrs.Pattrabhorn Daengteth
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9488
Update : 2014-11-27 17:51:47


 
คุณหญิงอัจฉรา กะราลัย
Khunying Achara Karalai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9558
Update : 2016-05-12 10:25:04


 

นางสาวภัควดี โตบุญช่วย
Miss Pakavadee Tohboonchuay
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 283 9557
Update : 2016-05-12 10:26:02


 
นางสาวประภาวดี ไพรดำ
Miss Prapawadee Pridum
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9369
Update : 2015-10-09 11:05:12


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400